Opis elektrokardiogramu i interpretacja wyników ekg

Badanie elektrokardiogramem jest standardem w diagnozowaniu zaburzeń związanych z pracą serca. Dlatego też do właściwego rozpoznania objawów chorobowych jest niezbędna umiejętność odczytywania zapisu ekg. Oczywiście, opisywanie elektrokardiogramu musi się w odbywać w sposób staranny i bardzo dokładny, aby można było go odpowiednio zinterpretować. Trzeba powiedzieć o tym, iż zapis ekg złożony jest z linii oraz załamków, które określane są literami P, Q, R, S, T będącymi wychyleniami linii.

Nie ulega wątpliwości , iż interpretacja zapisu ekg to nic innego jak ocena tego czy jest on prawidłowy czy też przeciwnie. Ponadto, lekarz nie jest w stanie jednoznacznie ocenić stanu pacjenta wyłącznie na podstawie jednych wyników ekg, w związku z tym, że to co u jednego pacjenta jest normą, u drugiego może stanowić już poważne zaburzenie. Dlatego, aby dokonać pełnej oceny zdrowia chorego najczęściej badanie się powtarza po jakimś czasie i porównuje się oba testy ze sobą.

Z pewnością, ważną rolę podczas analizy zapisu elektrokardiogramu odgrywa rytm serca. Jeżeli mamy do czynienia z rytmem zatokowym, wtedy fala pobudzeniowa zaczyna się w węźle zatokowym i jest skierowana ku załamkowi P. Natomiast, gdy mamy do czynienia z migotaniem przedsionków, to charakteryzuje się ono brakiem załamka P, obecnością fal F oraz niemiarową akcją komór o różnej częstości. Poza tym, w trakcie interpretacji zapisu ekg kluczowe znaczenia ma częstość serca. Warto zwrócić uwagę na to, iż norma wynosi 60-100 uderzeń na minutę. Gdy jest ona większa, mamy do czynienia z tachykardią. Kiedy jest ona mniejsza, bezwzględnie należy też dążyć do ustalenia przyczyn tego stanu, który jest bardzo groźny dla zdrowia.

Kolejnym elementem, na który zwracamy uwagę, podczas analizy opisu ekg jest kierunek osi elektrycznej serca. Nie zapominamy także o analizie załamków. Przede wszystkim, sprawdzamy czy w zapisie widoczny jest załamek P, jego czas trwania i amplitudę, którego norma wynosi <0,11-0,12 sekundy i <2,5 mm. Brak widocznego tegoż załamka może być skutkiem migotaniem przedsionków. Poza tym, ważne znaczenie posiada czas trwania odcinka i odstępu PQ (norma 0,12-0,3 sekund). Ocenie podlega również zespół QRS. Analizujemy to czy nie jest on krótszy niż 100 ms i, czy jego kształt jest prawidłowy. Nie mniej ważna jest interpretacja odcinka ST. Sprawdzamy czy jest on w linii izoelekrtycznej do odcinka TP. Oczywiście, weryfikujemy również czy odstęp QT nie przekracza 44-450 mm, bowiem w innym wypadku mogą wystąpić różne powikłania w pracy serca.

Jednym słowem, analiza zapisu ekg wymaga niemałej wiedzy i tak naprawdę powinni się nią zajmować najlepsi specjaliści z dziedziny elektrokardiografii.